Thursday, 28 April 2011

Teknik Menjawab soalan komsas

PEMAHAMAN KOMSAS TINGKATAN 4.
PETUA MENJAWAB SOALAN KOMSAS
1. Baca petikan sekurang-kurangnya dua kali untuk mendapat gambaran menyeluruh dengan jelas.
2. Beri perhatian kepada persoalan atau isu utama dalam petikan.
3. Baca soalan yang diberikan dengan teliti dan fahami kehendaknya.
4. Bagi soalan menaakul maksud kata atau rangkai kata, cari kedudukan kata atau rangkai kata dalam ayat yang berkaitan.
5. Tentukan maksudnya dengan berdasarkan konteks ayat dalam petikan tersebut secara keseluruhannya.
6. Ketika menulis maksud kata atau rangkai kata, gunakanlah kata-kata anda sendiri dalam bentuk bahasa yang baku.
7. Kemukakan satu jawapan sahaja yang anda yakin menepati maksud rangkai kata yang berkenaan.
8. Jika terdapat kata yang berhuruf condong dalam soalan, tuliskanlah kata-kata itu semula dalam jawapan dengan tanda petik (“…..”).
9. Untuk soalan yang terdiri daripada dua bahagian, pastikan anda menjawab kedua-dua bahagian tersebut.
10. Bagi jawapan yang perlu ditulis dalam beberapa ayat, gunakanlah penanda wacana untuk memperlihatkan kesinambungan idea antara ayat tersebut.
11. Jika soalan menanyakan pendapat anda, berikan pendapat yang logis dan berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan.
12. Untuk menulis jawapan, ambillah sebahagian daripada soalan sebagai permulaan jawapan dan gabungkan dengan jawapan sebenarnya dalam bentuk ayat yang lengkap.
13. Untuk mengelakkan kesalahan bahasa dalam jawapan, gunakan ayat yang ringkas.

PEMARKAHAN.
1. Untuk pemahaman markah KOMSAS, 26 markah diperuntukkan, iaitu 9 markah untuk soalan 2(b), 8 markah untuk soalan 2(c), dan 9 markah untuk soalan 2(d).
2. Setiap ceraian soalan diperuntukkan antara dua markah hingga empat markah.
3. Berilah jumlah isi yang sesuai dengan markah yang diperuntukkan. Contohnya, tiga isi untuk soalan yang diperuntukkan tiga markah.

No comments:

Post a Comment